هوشمندسازي ساختمان مسكوني

سيستم مديريت هوشمند ساختمان مسكوني سعي دارد تا با بهره گيري از فناوريهاي كنترلي، مديريت منابع ساختمان را
در دست بگيرد. هوشمند سازي سبب ميشود تا تأثير عواملي همچون خطاي نيرو ي انساني، نرخ وقايع و رخدادهاي خارج از
كنترل و سوانح كاهش پيدا كرده و باعث افزايش قابليت اطمينان از عملكرد صحيح تأسيسات و تجهيزات ساختمان و بهبود
امنيت عمومي ساختمان شود.
وظيفه سيستم هوشمند ، پايش مداوم بخشهاي مختلف ساختمان و اعمال فرمانهاي مختلف به آنهاست به نحوي كه
عملكرد اجزاء مختلف ساختمان متعادل با يكديگر و در شرايط بهينه و با كاهش مصارف ناخواسته و تخصيص منابع انرژي
باشد.
به بيان سادهتر اين سيستم بر كليه فعاليتها اعم از باز و بسته شدن درها، ورود و خروج افراد، سيستمهاي روشنايي،
سيستمهاي تهويه مطبوع پنجره و پرده اتاقها و سيستم صوتي و تصويري و غيره نظارت دارد.

١ افزايش ايمني: در شرايط بحراني با ارسال سريع و به موقع اعلام خطر ميتوان از حوادث و كاهش اثرات آن جلوگيري
كرد و به طور خودكار پيام اضطراري را براي بخشها و اتاقهاي خانه ارسال كرد. كنترل درب ورودي و اتصال آن به
دوربينهاي مدار بسته و دستگاههاي ثبت ورود مي تواند ايمني سيستم را به طور قابل ملاحظه اي افزايش دهد.

-٢ استفاده بهينه از تجهيزات و افزايش عمر مفيد آنها: اين سيستم علاوه بر كاهش مصرف انرژي با خاموش نمودن و
كنترل آنها موجب كاهش استهلاك و افزايش طول عمر دستگاهها و كاهش هزينهها ميشود.
استفاده از سيستم هوشمند ساختمان بهطور متوسط ٢٠ درصد از مصرف انرژي و هزينههاي جاري ساختمان را كم ميكند.

-٣ امكان مانيتورينگ و كنترل تمامي نقاط تحت كنترل از طريق يك PC و يا اينترنت: با توجه به يكپارچهسازي
ساختمان، تمام تجهيزات بهصورت هماهنگ كاركرده و امكان تداخل و بروز مشكلات ناشي از عدم هماهنگي از بين ميرود.

-٤ ايجاد محيطي مطلوب براي افراد حاضر در ساختمان و عدم نياز به پيمانكار دائم ي ساختمان

-٥ امكان گرفتن گزارشهاي آماري از تمامي تجهيزات و عملكرد آنها به منظور بهينهسازي مصرف و عملكرد
هوشمند سازي ساختمان

-٦ كنترل هوشمند دزدگير و اعلام حريق: سنسورهاي نصب شده در س يستم هوشمند سازي ساختمان نقش نگهبانان
خانه را بازي ميكنند. اگر هر يك از درها يا پنجرههايي كه سنسور در آنها تعبيه شدهاند باز شود يا فعاليتي توسط
سنسورهاي حركتي نصب شده تشخيص داده شود . سي ستم اعلام حريق خانه هوشمند ميتواند در هنگام بروز حادثه علاوه
بر اعلام هشدار، روشنايي و تهويه راهروها و مسيرهاي خروج امن را فعال كند. همچنين با بستن خودكار شير اصلي گاز و
قطع آب، بهطور همزمان از طريق خط تلفن متصل به سيستم هوشمند با مراكز امدادرساني مثل آتشنشاني، اورژانس و
پليس تماس گرفته و ضمن اعلام وقوع آتشسوزي آدرس ساختمان را هم به آنها اطلاع دهد.

-٧ كنترل روشنايي: كنترل روشنايي شامل روشن و خاموش نمودن خودكار لامپها، تنظيم سطح نور، كاهش يا افزايش و
همچنين تعيين و مشاهده وضعيت و امكان روشن و خاموش نمودن آنها از راه دور و بيرون ساختمان است.

-٨ كنترل وسايل الكتريكي: در خانه هوشمند امكان اطلاع يافتن از وضعيت كليه وسايل الكتريكي ساختمان و كنترل
آنها وجود دارد.

-٩ كنترل تردد و سيستم آيفون تصويري: در ساختمانهاي مسكوني با سيستم هوشمند سازي ساختمان امكان دريافت
تصوير مراجعهكننده بر روي نمايشگر و در صورت عدم حضور، ثبت تصوير به همراه زمان مراجعه وجود دارد و حتي در
صورت وجود اينترنت ميتوان از راه دور با مهمان ارتباط برقرار كرد.

-١٠ كنترل هوشمند آبياري فضاي سبز و باغچه : با سيستم هوشمند سازي ساختمان آبياري گياهان موجود در حياط و
يا داخل ساختمان بهطور خودكار طبق برنامه از پيش تعيين شده انجام ميشود