هوشمندسازي ویلا

ظهور تكنولوژيهاي جديد اتفاقي است ملموس و مشهود كه روزانه شاهدش هستيم. امنيت ويلا همان چيزي است كه نياز
به سيستم هوشمند را پررنگتر مي سازد و اهميت بكارگيري چنين س يستمهايي را برجسته مي كند.
ويلاي مكاني است براي تفريح، ساختماني كه گران ميخريد و احتمالا بيشتر روزهاي سال از آن دوريد، از اين رو امنيت
چنين مكاني بيترديد مهم است و توجهاي ويژه ميطلبد.
با وجود سيستمهاي هوشمند، كنترل ويلا آسان ميگردد، شما ويلاي خود را مديريت ميكنيد در حالي كه كيلومترها با
ويلايتان فاصله داريد و در شهري ديگر هستيد.
سيستم هوشمند ويلا چيست و چه كاربردي دارد؟
اين سيستمهاي هوشمند كه با هدف مديريت ويلا و ديگر ساختمانها روي كار آمدهاند به اختصار BMS نوشته ميشوند،
سيستمهايي كه به شما كمك ميكنند ويلا را از راه دور كنترل كنيد و امنيتش را رصد نماييد. كاركرد چنين دستگاههايي
وابسته به يك كنترلر است، كنترلي كه فعاليتش را مديون اينترنت است. اين كنترلر از تلفيق چند سخت افزار حاصل شده و
از طريق نرم افزاري قدرتمند ايفاي نقش ميكند. اگر بخواهيم مسئله را شفافتر تشريح كنيم بايد بگوييم تمام هماهنگيها
از طريق يك واحد كنترل مركزي صورت ميگيرد كه چنين واحدي عموما يك رايانه است، شما به عنوان صاحب ويلا امور را
از قاب تلفن هوشمندتان مديريت خواهيد كرد. تلفن شما فرامين را به واحد مركزي ميفرستد و اين واحد كنترلي كاملا
دقيق فرامين را اجرايي ميكند.
سيستم BMS براي انجام فعاليتهايش نيازمند ارتباط با دوربينها و سنسورهاي متعددي است كه در جاي جاي ويلا به كار
گرفته ميشوند.

سيستم هوشمند تنها ابزاري جهت كنترل امنيت ويلا نيست، قسمتهاي متفاوتي از ويلا را ميتوان از طريق چنين
سيستمهايي مديريت كرد كه سيستم سرمايشي و گرمايشي يكي از موارد فوق است. بعنوان مثال، ميدانيم رطوبت شمال
زياد است و همين امر سبب ميشود گرم كردن ويلا در زمستان و يا خنك كردنش در زمستان طالب وقت زيادي باشد .

فرض كنيد در هوايي گرم راهي شمال شدهايد چنانچه ويلايتان هوشمند باشد قبل از رسيدن به ويلا مي توانيد سيستم
كولر را روشن كنيد و در زمستان پيش از رسيدن به ويلا، بخاريها را در حالت ON بگذاريد، موتورخانه مركزي را تنظيم
كنيد، چيلرها را كنترل نماييد و پمپها، هواسازها و موارد اين چنيني را بارها و بارها تغيير وضعيت دهيد. چنين
قابليتهايي ضمن اين زندگي راحتتري را سبب ميشوند و به آسايش شما ختم ميگردند بر كاهش مصرف انرژي نيز اثر
شاياني ميگذارند.
مزاياي هوشمندسازي ويلا به همين جا ختم نميشود، با كمك گرفتن از اين فناوري جديد، ميتوانيد چراغهاي ويلا را در
ساعات خاصي خاموش كنيد يا در تايم مشخصي روشن نماييد، ميتوانيد ساعاتي را مقرر كنيد تا چراغها بدون كنترل و به
صورت خودكار خاموش و روشن گردند. به عبارت بهتر تمام اين سيستم ها قابليت انجام امور به صورت خودكار را دارند ضمن
اين كه ميتوانيد از راه دور تنظيمات را تغيير دهيد. اين سيستمها قسمتهاي ورودي و خروجي ويلا را كنترل ميكنند، در
صورت نشتي گاز اعلام خطر مينمايند و مشكلات موجود در زمينه برق و آب را يادآور ميشوند.
تركيدن لول ه از ديگر موارد دردسر آفريني است كه در نبود شما ميتواند خسارتبار باشد، برخي صاحبان ويلا چنين
مصيبتهايي را پيشبيني م يكنند و قبل از آن كه ويلا را ترك كنند آب موجود در لوله را به خوبي تخليه مينمايند با اين
هدف كه اتفاقي مشابه رخ ندهد و مشكلي گريبانگيرشان نشود. برخي نيز در فصول سرما به ناچار سيستمهاي گرمايشي را
روشن ميگذارند تا تركيدن لوله آب را غيرممكن سازند، با اين حال اين روش با هزينههايي همراه خواهد بود. بنابراين دروغ
نيست كه ميگويند هوشمندسازي ويلا مساوي با كاهش انرژي و حتي سوخت است.
مزاياي هوشمند سازي ويلا:
چنانچه در راستاي هوشمندسازي ويلا اقدام كنيد آنگاه قادر خواهيد بود از دورترين فاصله و تنها با لمس نمايشگر تلفن
همراهتان، هواي داخلي ويلا را تغيير دهيد و يا دماي آب را كم و زياد كنيد، خواهيد توانست روشنايي را تنظيم كنيد و
وسايل الكتريكي از جمله يخچال، خوراك پزيها، حتي سيستمهاي صوتي تصوير و تجهيزاتي همچون سايبان و يا پردهها را
تغيير وضعيت دهيد.
هوشمندسازي ويلا مزاياي ديگري هم دارد، ممكن است مدتي طولاني به ويلا سر نزنيد، قطعا دوست نداريد ويلايتان
سرسبزياش را از دست دهد و يا طراوتش را ببازد. برخيها متوسل به روشهاي پرهزينه ميشوند، افرادي را استخدام
ميكنند و با پرداخت هزينه از آنها ميخواهند مراقبت ويلا و طبيعتش را به عهده گيرد، چرا كه خوب ميدانند ويلايي كه
سرسبزياش را از دست دهد فاقد ارزش خواهد بود.

در چنين مواقعي است كه اهميت هوشمندسازي ويلا بيشتر نمود پيدا ميكند. خوشبختانه با روي كار آمدن سيستمهاي
BMSآبياري پيوسته فضاي سبز ويلا كه از الزامات است و امري ضروري خطاب ميگردد به سادگي محقق مي شود. با
كمك گرفتن از چنين سيستمهايي، آبياري درختان و گياهان به صورت پيشفرض در بازههاي مشخصي صورت ميگيرد و
فضاي سبز شما هميشه باطراوت و شاداب ميماند.
و در پايان، تهيه سيستم هوشمند ويلا بي ترديد با هزينههايي همراه است اما اگر مزاياي استفاده از اين نوع سيستم و ميزان
هزينه پرداختي را در دو كفه ترازو بگذاريم بيترديد امنيت سنگينتر خواهد بود. به رغم اين كه برخ ي افراد هوشمندسازي
ويلا را نوعي تجمل گرايي قلمداد ميكنند و آن را غيرضروري م يخوانند بايد بگوييم استفاده از تكنولوژي جز منفعت چيزي
نيست. سيستم هوشمند ويلا امنيت ويلا را تضمين ميكند، آرامش را به شما هديه ميدهد و صرفه جويي در انرژي و
سوخت را به همراه ميآورد.