هوشمندسازي ویلا

ظهور تكنولوژيهاي جديد اتفاقي است ملموس و مشهود كه روزانه شاهدش هستيم. امنيت ويلا همان چيزي است كه نيازبه سيستم هوشمند را پررنگتر مي سازد و اهميت بكارگيري چنين س يستمهايي را برجسته مي كند.ويلاي مكاني است براي تفريح، ساختماني كه گران ميخريد و احتمالا بيشتر روزهاي سال از آن دوريد، از اين رو امنيتچنين […]

هوشمندسازي ساختمان اداري و سازماني

ساختمان اداري هوشمند همچون ساختمان مسكوني هوشمند از امكانات نسبتا مشابه برخوردار است. يكي از نكاتمهم و قابل توجه در ساختما ن اداري هوشمند نحوه كنترل ميزان مصرف انرژي و يا به بيان ساده تر كاهش مصرفانرژي است كه توسط سيستم هوشمند ساختمان كنترل و مديريت ميشود. در يك ساختمان اداري به شكل سنتي،كه سيستم […]

هوشمندسازي ساختمان مسكوني

سيستم مديريت هوشمند ساختمان مسكوني سعي دارد تا با بهره گيري از فناوريهاي كنترلي، مديريت منابع ساختمان رادر دست بگيرد. هوشمند سازي سبب ميشود تا تأثير عواملي همچون خطاي نيرو ي انساني، نرخ وقايع و رخدادهاي خارج ازكنترل و سوانح كاهش پيدا كرده و باعث افزايش قابليت اطمينان از عملكرد صحيح تأسيسات و تجهيزات ساختمان […]

خانه هوشمند چیست؟

شاید شما عبارت خانه هوشمند شنیده باشید ولی ندانید خانه هوشمند چیست. به طور کلی خانه هوشمند به مجموعه ابزارهای الکترونیکی در خانه گفته می شود که به صورت هوشمندانه به یکدیگر متصل شده و نقش مدیریت مصرف انرژی،امنیت و آسایش خانه را برعهمده می گیرد. سیستم کنترل مرکزی خانه هوشمند  چیست؟ هر خانه هوشمند […]